TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

TUMS B.V., handelend onder de naam TUMS Meetdiensten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.tums-meetdiensten.nl
Adres: Smithweg 3, 4462 HC Goes
Telefoon: 0113 – 28 85 60
e-mail: privacy@tumsbv.nl

AVG

Vanwege de wet maar ook uit respect voor onze klanten voldoen wij met betrekking tot uw persoonsgegevens aan de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland ziet de Autoriteit Persoonsgegevens toe op de naleving van deze verordening. Ook in de Elektriciteits- en Gaswet zijn artikelen opgenomen over de omgang met vertrouwelijke gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TUMS Meetdiensten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Om onze diensten te kunnen verrichten hebben we deze informatie nodig.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres- (eventueel locatie)gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verbruiksgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via emt@dnwg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens

 • Gerechtvaardigd belang
  Vanuit onze rol als Erkend Meetverantwoordelijke hebben wij in allerlei aspecten die samenhangen met het netwerkbeheer inzicht nodig.
 • Wettelijke verplichting
  Het voldoen aan de wettelijke verplichting om o.a. meterstanden door te geven aan de energieleveranciers.
 • Overeenkomst
  Vanwege overeenkomsten die wij met enkele klanten hebben en waarvan het verwerken
  van persoonsgegevens het gevolg kan zijn.

TUMS Meetdiensten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Contact met u op te nemen, indien u hierom heeft verzocht;
 • Het beheren van de klantrelaties en het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van
  onze dienstverlening;
 • Het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke
  diensten en producten;
 • Het verlenen van toegang tot de website https://www.tums-meetdiensten.nl/;
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Gegevens die wij verwerken (bijvoorbeeld meetgegevens, of technische gegevens) zijn in de
meeste gevallen niet direct of indirect te identificeren of identificeerbaar tot een natuurlijk
persoon. De AVG is in zo’n geval niet van toepassing. Dit kan anders zijn op het moment dat
u uw energievoorziening (mede) gebruikt voor huishoudelijke doeleinden, bijvoorbeeld
wanneer op het bedrijfsperceel (ook) een particuliere woning aanwezig is.
In zulke gevallen, dus wanneer gegevens direct of indirect te identificeren zijn of
identificeerbaar tot een natuurlijk persoon, hanteren wij een bewaartermijn van acht jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

TUMS Meetdiensten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting, tenzij u van te voren toestemming heeft gegeven om uw gegevens te
mogen verstrekken. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. TUMS Meetdiensten blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TUMS Meetdiensten maakt gebruik van cookies. Hiervoor verwijzen we naar de aparte
Cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TUMS
Meetdiensten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar emt@dnwg.nl.
Wij nemen uw verzoek in behandeling en reageren altijd binnen vier weken. Voor de verdere
afhandeling van uw verzoek kunnen we wel vragen om identificatie.

TUMS Meetdiensten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

TUMS Meetdiensten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Geheimhoudingsplicht

Iedereen die bij TUMS Meetdiensten toegang heeft tot de persoonsgegevens van klanten
dient hier zorgvuldig mee om te gaan en is gebonden aan de geheimhoudingsverklaring, de
Gedragscode en het Informatiebeveiligingsbeleid van TUMS. Hierin staan onder andere
richtlijnen en gedragsregels hoe we omgaan met vertrouwelijke gegevens. Met externe
partijen maken we altijd schriftelijke afspraken over de omgang met persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TUMS Meetdiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@tumsbv.nl.

Datalekken

TUMS Meetdiensten houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Als er sprake is van een
datalek, bijvoorbeeld door diefstal of het kwijtraken van gegevens, onjuiste doorzending,
verkeerd ingerichte autorisaties of op kwaadwillende wijze verkregen toegang, dan volgen
wij de procedure melden datalekken. Iedere persoon die vermoedt dat er sprake is van een
datalek bij TUMS Meetdiensten kan dit direct melden bij privacy@tumsbv.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kunnen we, in lijn met de
privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom
af en toe onze privacyverklaring te raadplegen.

Datum laatste aanpassing: 1 Oktober 2021, TUMS B.V.